PESEL w rejestracji Po 1 stycznia 2013 roku obowiązuje system eWUŚ, czyli Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców.

Potwierdzanie ubezpieczenia na podstawie numeru PESEL, to w Polsce nowość. Dlatego rodzi się wiele pytań: co jeśli nie ma mnie w systemie eWUŚ? Czy moje dziecko jest ubezpieczone? Czy dotychczasowe dokumenty potwierdzające ubezpieczenie są ważne?

Na te i wiele innych pytań postaramy się Państwu odpowiedzieć:

Co warto wiedzieć o eWUŚ?

1 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Daje ona pacjentom prawo elektronicznego potwierdzenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. W praktyce oznacza to, że podczas wizyty wystarczy podać swój numer PESEL i potwierdzić tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacją szkolną. Jeżeli dziecko nie ukończyło 3. miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL w rejestracji należy podać nr PESEL ubezpieczonego rodzica.

Aby elektroniczna weryfikacja uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych była możliwa Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił ogólnopolski system (eWUŚ). To w nim podczas rejestracji sprawdza się, czy pacjent jest ubezpieczony. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS. Jeżeli NFZ nie potwierdził uprawnień, a pacjent wie, że ma do nich prawo, może przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie lub złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń.

Wzór oświadczenia świadczeniobiorcy

Wzór oświadczenia opiekuna

Jeżeli jesteś studentem…

Student, który nie ukończył  jeszcze 26 roku życia może zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców, dziadków, opiekunów prawnych lub szkołę (pod warunkiem, że nauka odbywa się na terenie RP). W przypadku, kiedy do ubezpieczenia zgłasza szkoła student musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W sytuacji, gdy student na krótki czas podjął się pracy w ramach umowy o pracę, np. w okresie wakacyjnym, po wygaśnięciu umowy musi ponownie zgłosić się do ubezpieczenia. Osoba, która jest ubezpieczona przez szkołę i została Som mobil s4gambling.com/se/ ar Videoslots. skreślona z listy studentów, może jeszcze przez 4 miesiące korzystać ze świadczeń zdrowotnych.

Kogo mogę zgłosić z rodziny do mojego ubezpieczenia?

Dziecko – własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

Małżonka – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Rodziców, dziadków – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia

zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

Dlaczego muszę potwierdzić prawo do leczenia mojego dziecka? Przecież dzieci mają prawo do świadczeń…

Konieczna jest weryfikacja uprawnień wszystkich osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej, także dzieci. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.
W przypadku, kiedy dziecko do 18 r.ż.jest członkiem rodziny osoby nieubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.

Urodziło mi się dziecko. Ile czasu mam na zgłoszenie go do ubezpieczenia?

Od 1 stycznia 2013 r. jeżeli jesteś osoba ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach Twojej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzonego dziecka. Masz na to 7 dni od dnia jego narodzin. Pamiętaj, to Twój ustawowy obowiązek!

Zmieniłem pracę, czy osoby które zgłosiłem wcześniej są ubezpieczone?

Nie są. Jeżeli zostałeś wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego – Twoje dziecko także. Pamiętaj. Kiedy zmieniasz pracodawcę, poinformuj nowego, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.

Czy ubezpieczony dziadek może zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego?

Tak, ale tylko wtedy, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie np. pracy na własny rachunek, ubezpieczenia dobrowolnego lub pracy wykonywanej z tytułu przepisów o koordynacji.

Telefony informacyjne w oddziałach Funduszu pod którymi można wyjaśnić wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ.

 • Dolnośląski: 71 79 79 199
 • Kujawsko-Pomorski: 52 32 52 700
 • Lubelski: 81 53 10 500, 81 19 488
 • Lubuski: 68 328 77 77
 • Łódzki: 42 275 49 41
 • Małopolski: 12 29 88 386
 • Mazowiecki: 22 582 84 42
 • Opolski: 77 40 20 176, 77 40 20 169
 • Podkarpacki: 17 86 04 003
 • Podlaski: 85 745 95 62
 • Pomorski: 58 32 18 635, 58 32 18 626
 • Śląski: 32 735 19 00
 • Świętokrzyski: 41 36 46 288
 • Warmińsko-Mazurski: 94 340 67 12, 800 133 773
 • Wielkopolski: 800 800 805
 • Zachodniopomorski: 91 46 45 045, 94 34 06 712

 

cheap essay